सूचना तथा समाचार

आ.व.२०७८/७९ को रकम भुक्तानी सम्बन्धमा ।

दरभाउपत्र उपलब्ध गराउने सम्बनधी सुचना

१५ शौया अस्तालको भवन निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

सुचना ! सुचना !! सुचना !!!

समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा

सुचना ! सुचना !! सुचना !!!

सहजकर्ता भर्नाको लागि सूचना आव्हान

लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धमा

स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना सम्बन्धि सूचना संशोधन गरिएको ।

स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना सम्बन्धि सूचना

Pages