सूचना तथा समाचार

एम.आई.एस. र फिल्ड सहायक प्रयोगात्मक र अन्तर्वारता परीक्षाको नतिजा सम्बन्धमा

इन्जिनयार,सब इन्जिनयार र अमिनको लिखित तथा मौखिक परिक्षाको नतिजा सम्बन्धमा

श्री समपुर्ण सहकारी संघ / संस्थाहरु

इन्जिनियर, सब-इन्जिनियर र अमिनको लिखित परीक्षाको Result सम्बन्धमा

एम.आई.एस अपरेटर , फिल्ड सहायकको लिखित तथा मौखिक परीक्षाको सुचना सम्बन्धमा

इन्जिनियर, सब-इन्जिनियर र अमिनको लिखित परीक्षाको सुचना सम्बन्धमा

लिखित तथा मौखिक परीक्षाको नतिजा सम्बन्धमा

लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धमा

लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

करार सेवामा आवेदन माग गरीएको सुचना

Pages