सूचना तथा समाचार

पोखरी / बजार ठेक्का सम्बन्धी सुचना

लोक सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन ( ना.सु. पदलाई)

प्राविधिक कर्मचारी करार सेवामा लिने बारेमा प्रक्रिया रद्द गरिएको बारे

करार सेवामा अ.न.मी र कार्यालय सहयोगी आवेदन माग गरिएको सुचना

करार सेवामा आवेदन दिएका प्राविधिक कर्मचारीको लिखित परीक्षाबारे जरूरी सूचना

चक्रघट्टा गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा आ.व. २०७५/७६ मिति २०७५/०७/१६ मा सम्पन्न गरियो ।

Vacancy Open for Civil Engineer and Sub- Engineer

वडा पत्र

दस्तावेज: 

Pages