FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ।

सुचना सुचना सुचना

दस्तावेज: 

गाँउसभामा उपस्थित भई दिनु हुने वारे ।

विशेष गाँउसभामा उपस्थित सम्बन्धमा ।

सुचना सुचना सुचना

सुचना सुचना सुचना

दस्तावेज: 

सुचना सुचना सुचना

सुचना सुचना सुचना

सुचना सुचना सुचना

अन्तर्वारता सम्बनधि सूचना ।

Pages