FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
WASH Plan Chakraghatta २०७९/०८० 04/13/2023 - 11:02 PDF icon Final- WASH Plan Chakraghatta.pdf
चक्रघट्टा गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ २०७९/०८० 12/04/2022 - 16:27 PDF icon चक्रघट्टा गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९.pdf
स्थानीय न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन नियमावली २०७९ २०७९/०८० 12/04/2022 - 14:55 PDF icon स्थानीय न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन नियमावली २०७९.pdf
चक्रघट्टा गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, २०७९ २०७९/०८० 12/04/2022 - 14:47 PDF icon चक्रघट्टा गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, २०७९.pdf
चक्रघट्टा गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७९ २०७९/०८० 12/04/2022 - 14:46 PDF icon चक्रघट्टा गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७९.pdf
चक्रघट्टा गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७९ २०७९/०८० 12/04/2022 - 14:37 PDF icon चक्रघट्टा गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७९.pdf
चक्रघट्टा गउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ २०७९/०८० 12/04/2022 - 14:32 PDF icon चक्रघट्टा गउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन.pdf
चक्रघट्टा गाउँपालिकामा स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ २०७९/०८० 04/12/2022 - 14:59 PDF icon चक्रघट्टा गाउँपालिकामा स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf