FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Backhoe Loader को Technical Specification

दस्तावेज: 

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ विधिबाट Backhoe Loader खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

अन्तर्वाता परीक्षाको मिति, स्थान र समय तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

अन्तरवार्ताका लागि छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

विज्ञापन नं. ११/०७९/०८० को सफल उम्मेदवारको सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा ।

सूचना सूचना सूचना

लिखित परिक्षाको लागि छोटो सूची प्रकाशन तथा परिक्षा समय तालिका निर्धारण सम्बन्धी सूचना ।

Pages