सूचना तथा समाचार

सुचना सुचना सुचना

करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ।

बेरोजगार व्यक्ती सुचिकरण सम्बन्धमा सूचना

िसलाई कटाई सम्बन्धी प्रशिक्षक करारमा भर्ना गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

सुचना सुचना सुचना

कार्यक्रम संचालन गर्न प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

रसायनिक मल विक्री मूल्य निर्धारण सम्बन्धि सूचना

साँझेदारी पशुपन्छी प्रबर्द्धन कार्यक्रम स‌चालन सम्बन्धि सूचना

सुचना सुचना सुचना

सुचना सुचना सुचना

Pages