FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आय र व्ययको विवरण सार्वजनिकीकरण

दस्तावेज: 

२०७९/८० को निती तथा कार्यक्रम

निति तथा कार्यक्रम २०७८-०७९

विशेष गाँउसभा 2077/078

दस्तावेज: 

आय र व्ययको विवरण सार्वजनिकीकरण

दस्तावेज: 

२०७७/०७८ गाउँसभा

दस्तावेज: 

वडा समितिबाट आएका योजनाहरू

दस्तावेज: 

कार्यपालिकाबाट मिति २०७५/०८/१६ गते बसेको बैठकबाट भएका निर्णयहरू

दस्तावेज: 

कार्यपालिकाबाट मिति २०७५/०८/०२ मा भएका निर्णयहरू

दस्तावेज: 

चक्रघट्टा गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा आ.व. २०७५/७६ का निर्णयहरू

दस्तावेज: 

Pages