प्रधान मन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनतरगत चक्रघट्टा गा.पा. वडा नं. २ मा नाला सर्स्फाई गर्ने कार्य ।