प्रधान मन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनतरगत चक्रघट्टा गा.पा. वडा नं. २ को मा.वि विद्यालयमा सर्स्फाई तथा वृक्षा रोपन भईरहेको ।