प्रधान मन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनतरगत चक्रघट्टा गा.पा. मा नाला सर्स्फाई तथा रंगरोगन गर्ने कार्य ।