नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ज्यूलाई स्वागत कार्यक्रमका केही तसवीरहरु