FAQs Complain Problems

७७/७८

निति तथा कार्यक्रम २०७८-०७९

सुचना सुचना सुचना

दस्तावेज: 

गाँउसभामा उपस्थित भई दिनु हुने वारे ।

विशेष गाँउसभा 2077/078

दस्तावेज: 

विशेष गाँउसभामा उपस्थित सम्बन्धमा ।

सुचना सुचना सुचना

सुचना सुचना सुचना

दस्तावेज: 

सेवा प्रवाहको मापदण्ड (SOP) नागरीक वडापत्र

दस्तावेज: 

आय र व्ययको विवरण सार्वजनिकीकरण

दस्तावेज: 

Pages