FAQs Complain Problems

७५/७६

लोक सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन ( ना.सु. पदलाई)

वडा समितिबाट आएका योजनाहरू

दस्तावेज: 

प्राविधिक कर्मचारी करार सेवामा लिने बारेमा प्रक्रिया रद्द गरिएको बारे

करार सेवामा अ.न.मी र कार्यालय सहयोगी आवेदन माग गरिएको सुचना

कार्यपालिकाबाट मिति २०७५/०८/१६ गते बसेको बैठकबाट भएका निर्णयहरू

दस्तावेज: 

करार सेवामा आवेदन दिएका प्राविधिक कर्मचारीको लिखित परीक्षाबारे जरूरी सूचना

कार्यपालिकाबाट मिति २०७५/०८/०२ मा भएका निर्णयहरू

दस्तावेज: 

चक्रघट्टा गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा आ.व. २०७५/७६ का निर्णयहरू

दस्तावेज: 

चक्रघट्टा गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा आ.व. २०७५/७६ मिति २०७५/०७/१६ मा सम्पन्न गरियो ।

Pages