वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य, निक्टतम प्रतिदवन्दी, स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्काेमीकाे रहाेवरमा १, ६ र ९ वडाहरुकाे प्रत्येक घरहरुमा मासक र सावुन वितरण